Algemeen bestuur

Home > Algemeen bestuur

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur – ook wel het college van hoofdingelanden genoemd – is het hoogste bestuursorgaan binnen het hoogheemraadschap. Dit bestuur stelt het strategisch beleid en de financiële kaders vast. De dijkgraaf maakt geen deel uit van het algemeen bestuur, maar is wel voorzitter tijdens vergaderingen.

Vergaderkalender

Reglement van bestuur

Vergadering bijwonen

De vergaderingen van het algemeen bestuur en de commissies van advies (de commissie Bestuur, Middelen & Waterketen en de commissie Water & Wegen) zijn openbaar en kunt u zonder aanmelding bijwonen.

Van de vergaderingen worden beeld- en geluidopnamen gemaakt. Ze worden live uitgezonden via deze webpagina. Op deze manier zijn de vergaderingen meer toegankelijk en openbaar. De beeld- en geluidopnamen worden ook gebruikt als notulen, zogenoemde videotulen. De gemaakte opnamen zijn achteraf te raadplegen op onze website en daarmee openbaar. Wij zijn wettelijk verplicht om de notulen van openbare vergaderingen te bewaren en daarom worden videotulen tevens bewaard in ons archief.

Wanneer u een vergadering bijwoont komt u mogelijk herkenbaar in beeld. Indien u dit niet wenselijk vindt kunt u ons vragen om een plek uit het zicht van de camera's. Daarnaast kunt u ons ook achteraf verzoeken om beelden van u te verwijderen dan wel onherkenbaar te maken. Dit kunt u doen door een schriftelijk bericht met uw verzoek te sturen naar HHNK, Postbus 250 1700 AG te Heerhugowaard.

Meer informatie over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in onze privacyverklaring en/of het privacybeleid.

Contact met het algemeen bestuur

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot het Algemeen Bestuur en de vergaderingen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuur | Directie | Strategie via bestuurssecretariaat@hhnk.nl of tel. 072 582 8282.

De contactgegevens van de leden van het Algemeen Bestuur zijn te vinden via de pagina Samenstelling algemeen bestuur.

Er is ook de mogelijkheid om in te spreken in een vergadering van het Algemeen Bestuur of een van de vaste commissies. Meer hierover op de pagina Inspreken.