Het waterpeil in gebieden ten oosten van de Pontweg op Texel wordt aangepast naar aanleiding van wensen van natuurorganisaties. Zij hebben de voorkeur uitgesproken voor een zo hoog mogelijk peil binnen hun gebieden om hiermee vochtig duin en weidevogelgebieden te realiseren. Bij het opstellen van het nieuwe peilbesluit is rekening gehouden met zowel de agrarische als de ecologische belangen.

Binnen het gebied van Buitendiek en De Grie heeft de agrarische natuurvereniging De Lieuw met een aantal ingelanden overeenkomsten gesloten om de percelen in het voorjaar nat te houden als grutto-leefgebied. Het streefpeil in de zogenaamde gruttokerngebieden wordt met circa 0,15 meter verhoogd tot NAP-0,55 meter. Van februari tot april wordt het peil verder verhoogd tot maximaal NAP -0,45 meter.

Inlaatvoorziening

Om de aanvoer van water vanuit de gemeenschappelijke polders mogelijk te maken wordt een inlaatvoorziening aangelegd onder de Redoute. Hierdoor kan het noordoostelijke agrarische deel van de Prins Hendrikpolder van zoet water worden voorzien. Ook wordt een afsluitbare duiker aangebracht tussen de Gemeenschappelijke polders en de dijksloot van de Prins Hendrikpolder nabij Wezenspijk.

Peilbesluit ter inzage

In de meeste, ten oosten van de Pontweg gelegen, peilgebieden wordt doorgaans het typische peilbeheer voor zilte gebieden gevoerd. In het late najaar een extra laag peil om het zoute water uit het perceel te laten lopen en daarna in het vroege voorjaar een extra hoog peil, om zo een betere zoetwaterlens in de agrarische percelen te kunnen creëren. Dat is met dit peilbesluit aangepast. Het besluit is gepubliceerd en ligt ter inzage op www.overheid.nl(externe link). Het peilbesluit komt in werking na definitieve vaststelling en de uitvoering van de benodigde werken. Dit wordt verwacht in de periode 2024-2025.