Het hoogheemraadschap en bewoners van Uitdam hebben overeenstemming bereikt over het onafhankelijke team onderzoekers dat onderzoekt hoe het vertrouwen tussen beide partijen hersteld kan worden. De onderzoekers hopen medio september een rapport op te leveren, dat de basis zal vormen voor verdere gesprekken.

Het versterken van de Markermeerdijken heeft de afgelopen jaren geleid tot heftige discussies tussen hoogheemraadschap en bewoners, tot aan de Raad van State toe. In dit proces liepen met name de tegenstellingen tussen het hoogheemraadschap en de dorpsbewoners van Uitdam hoog op. Ons algemeen bestuur nam op 12 mei met overgrote meerderheid een motie aan waarin werd opgeroepen om het vertrouwen tussen het hoogheemraadschap en Uitdam te herstellen. Om te komen tot dit herstel geven we opdracht tot het uitvoeren van een onafhankelijk extern onderzoek, in samenwerking met Stichting de Dorpsraad Uitdam, Stichting De Kwade Zwaan en betrokken bewoners.

Objectief

Hoewel de discussies over de dijk in Uitdam al 14 jaar de gemoederen bezig houden, is afgesproken om vooral de situatie vanaf 2017 te laten onderzoeken. In goed overleg hebben bewoners en het hoogheemraadschap gezocht naar onafhankelijk onderzoekers, waarin gezamenlijk het vertrouwen bestaat dat zij alles objectief beschouwen. De keuze is gevallen op Hans Andersson en Rob van de Lustgraaf. Hans Andersson heeft binnen het Nederlandse openbaar bestuur tal van ingewikkelde en vastgelopen situaties vlot weten te trekken. Met ervaren onderzoeker/consultant Rob van de Lustgraaf vormt hij een geolied team. Andersson en Van de Lustgraaf zullen de ontstane situatie analyseren en adviseren over wat er geleerd kan worden voor de toekomst. Doel is een hersteld vertrouwen.

Open en vrij

Het onderzoeksteam zal de omvangrijke documentatie doornemen en gesprekken voeren met bewoners, bestuurders en functionarissen, die nu of in het verleden een sleutelrol hebben gespeeld in de discussies over de dijk in Uitdam. De onderzoekers rapporteren aan een begeleidingscommissie, waarin vertegenwoordigers van bewoners uit Uitdam gelijk optrekken met vertegenwoordigers van het hoogheemraadschap en de Alliantie Markermeerdijken. Om open en vrij met elkaar te kunnen spreken, hebben alle betrokkenen afgesproken dat er geen tussentijdse informatie zal worden verstrekt. Het onderzoeksteam streeft ernaar medio september de rapportage gereed te hebben. Hoogheemraadschap en bewoners zullen deze rapportage bespreken onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Of deze termijn gehaald wordt, hangt mede af van de beschikbaarheid van alle te raadplegen bestuurders, deskundigen, bewoners en overige betrokkenen, nodig voor een diepgaand, kwalitatief goed en onafhankelijk onderzoek.