Wilt u grondwater lozen? Daarvoor heeft u onze toestemming nodig. Wij gaan over lozingen op het oppervlaktewater. En we adviseren de gemeente over lozingen op de riolering. Lozingen op de riolering moeten daarom bij ons én bij de gemeente worden gemeld.

Het grondwater in ons gebied bevat vaak hoge concentraties chloride (zout) en ijzer. Zolang het water in de grond blijft, kan dit geen kwaad. Maar als het in oppervlaktewater wordt geloosd kan dit negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit. En ook op de riolering en de zuivering. In dat geval is maatwerk nodig (zie hieronder). 

Voorwaarden

Voor het lozen van grondwater geldt een voorkeursvolgorde.

1. In de bodem

Grondwater wordt bij voorkeur teruggebracht in de bodem (geïnfiltreerd). Het water moet dezelfde samenstelling en dezelfde temperatuur hebben als het ontvangende grondwater.

2. Op oppervlaktewater

Is dit niet mogelijk? Dan mag u het grondwater lozen op oppervlaktewater. Maar alleen als het nergens voor gebruikt is en van goede kwaliteit. Zo'n lozing valt meestal onder het Besluit lozen buiten inrichtingen(externe link). In artikel 3.1 van dit besluit staat aan welke eisen het te lozen water moet voldoen. Mogelijk moet u daarvoor maatregelen treffen. U kunt bijvoorbeeld een olieafscheider, een slibvangput of een actief koolfilter gebruiken. Meer informatie vindt u op de website van Infomil(externe link).

U moet ook voldoen aan de zorgplicht, zoals genoemd in artikel 3.8 van de Keur. Dit betekent dat u er alles aan moet doen om verontreiniging tegen te gaan. De kwaliteit van het slootwater mag door de lozing niet verslechteren.

Lozen op oppervlaktewater is verboden in beschermde gebieden (zoals op Texel en in het grootste gedeelte van de duinen) is het verboden om op het water te lozen. Grondwater moet worden teruggebracht in de bodem of worden geloosd op het riool. De kaart met kwetsbare oppervlaktewaterlichamen is te vinden in de Algemene Regels bij de Keur, bijlage 2. Deze vindt u op de pagina Downloads en links.

3. Op de riolering

Is lozing op oppervlaktewater ook niet mogelijk? Dan kunt u het grondwater lozen op de riolering. Neem hiervoor contact op met uw gemeente. Houd er rekening mee dat het riool vaak maar een beperkte hoeveelheid water aan kan.

Goed om te weten

Wordt het onttrokken grondwater geloosd op oppervlaktewater of op de riolering? Dan moet u hierover verontreinigings- of zuiveringsheffing betalen. Als het water terug wordt gebracht in de bodem is deze vrij van heffingen.

Zo werkt het

Melding doen

Voor het lozen op de bodem is een melding genoeg. Dat geldt ook voor het lozen van schoon grondwater op oppervlaktewater. Geef aan om hoeveel grondwater het gaat, voor hoe lang, en waar u het water loost. Meld uw werkzaamheden altijd vooraf!

DigiD linkActiviteit melden

Vergunning aanvragen

Gebruikt u het grondwater (bijvoorbeeld voor een bodemenergiesysteem) en loost u het vervolgens op een sloot? Dan wordt het gezien als afvalwater. Daarvoor is een vergunning nodig.

U heeft ook een vergunning nodig wanneer u meer dan 100 m³/uur loost op primaire wateren of meer dan 50 m³/uur op secundaire wateren. Zie hiervoor de Legger Wateren.

DigiD linkVergunning aanvragen 

Leges

Wij brengen leges (kosten) in rekening voor het behandelen van de vergunningsaanvraag. Voor het lozen van afvalwater op oppervlaktewater gelden vaste tarieven. Zie de pagina Leges.

Voor een melding brengen wij geen kosten in rekening.

Hoe lang duurt de afhandeling?

Meldingen handelen we binnen vier weken af.

Vergunningsaanvragen handelen we binnen acht weken af. Is er aanvullende informatie nodig? Dan kunnen wij deze termijn verlengen. In dat geval nemen wij contact met u op.

Regelgeving

De Keur, de Algemene regels bij de keur en de Beleidsregels watervergunningen zijn van toepassing. Zie de pagina Downloads en links.

Veelgestelde vragen

Ik wil grondwater onttrekken en dit water weer lozen. Op het Omgevingsloket staat zowel een formulier voor het onttrekken van water als een formulier voor het lozen van water. Welke moet ik gebruiken?

U kunt het beste het formulier voor het onttrekken van water gebruiken. In dit formulier worden ook vragen gesteld over de lozing.

Moet ik grondwater lozen op het schoonwater- of het vuilwaterriool van de gemeente?

Meestal is het grondwater te schoon om te lozen op het vuilwaterriool. De voorkeur gaat daarom uit naar het lozen op het schoonwaterriool. Is het grondwater verontreinigd? Dan kan de gemeente toestemming geven om het wel op het vuilwaterriool te lozen.