Een legger wordt weergegeven via een kaart van ons gehele werkgebied. Op deze kaart zijn alle waterkeringen met veiligheidszoneringen en bijbehorende kunstwerken als gemalen en sluizen zichtbaar. We stellen deze legger vast op grond van landelijke wetgeving. In de Waterwet is vastgelegd (artikel 5.1) dat het waterschap verplicht is om "voor waterstaatswerken in zijn beheer een legger vast te stellen, waarin het werk is omschreven naar ligging, vorm, afmeting en constructie". Ook wijzen we in de legger onderhoudsplichtigen voor de waterkeringen aan. Een toelichting op de legger is beschikbaar en te openen via de menubalk aan de rechterbovenkant van de interactieve legger.

Bescherming tegen het binnenwater

We onderscheiden primaire en regionale waterkeringen. De primaire keringen beschermen ons tegen het (buiten)water van de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer en het Markermeer. Regionale keringen (boezemkades) beschermen onze polders tegen het (binnen)water uit ringvaarten en kanalen. In totaal hebben we meer dan 1.000 kilometer aan regionale waterkeringen.

De legger regionale keringen is nu samen met de legger primaire keringen en de legger zandige kust te vinden op de kaart Legger Waterveiligheid. 

Legger Waterveiligheid