De noordelijke en oostelijke Schermerdijk, grofweg tussen Oudorp en Driehuizen, wordt sinds 2018 verbeterd. Na de werkzaamheden, medio 2021 is de dijk voor de komende 30 jaar op orde.

Wat gaat er gebeuren?

De dijk tussen Oudorp en Driehuizen is afgekeurd en gaan zijn we aan het versterken. Dit doen we door aan de binnenzijde van de dijk een pakket grond aan te brengen. Vanwege de bijzondere waarden van de historische schermerdijk, werken we met extra zorg voor landschap, cultuurhistorie en archeologie. In 2018 zijn de eerste delen versterkt, tussen 2019 en 2021 volgen de andere secties. De kabels en leidingen, die te diep onder de dijk lagen zijn verplaatst en er zijn sloten verlegd om ruimte te maken voor de bredere nieuwe dijk.

Werkzaamheden:

  • Plaatselijk de sloot landinwaarts verplaatsen
  • Kabels en leidingen op veel plaatsen verleggen
  • Toplaag van de binnendijk (teeltaarde) afgraven en ter zijde zetten;
  • Talud minder steil maken en/of binnenberm verhogen door aanvulling met klei;
  • Toplaag terugplaatsen en inzaaien met graszaad zodat de dijk weer groen wordt;

Voor de onderbermen gebruiken we gebiedseigen grond uit de gronddepots die al in de buurt van de Schermer liggen. Hiermee beperken we transportbewegingen. Voor de dijktaluds wordt klei van elders aangevoerd.

De dijk versterken we op een wijze die recht doet aan de bijzondere waarden van de Schermer op het gebied van onder andere natuur, bereikbaarheid en cultuurhistorie. Inmiddels heeft het bevoegd gezag cultuurhistorie, de gemeente Alkmaar, de omgevingsvergunning afgegeven. Uit een onafhankelijk onderzoek naar landschap en cultuurhistorie rond het project is gebleken dat de dijk niet wezenlijk aangetast wordt. Aanbevelingen uit dit onderzoek om de beleving en landschap beter tot hun recht te laten komen zijn opgevolgd.

Hoe gaat het werk verder?

Aannemer Haarsma uit Tjerkwerd verwacht het werk medio 2021 af te ronden. In het voorjaar van 2021 moeten nog twee delen versterkt worden: de oostdijk tussen de Laanweg en de Grootschermerweg, en de Schermerdijk ter hoogte van het fietspad aan de overzijde van Oudorrp.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de heer K. Woestenburg, via het contactformulier of telefonisch via 072 - 582 8282

Heeft deze informatie u geholpen?