De noordelijke en oostelijke Schermerdijk, grofweg tussen Oudorp en Driehuizen, moet verbeterd worden. Na de werkzaamheden is de dijk voor de komende 30 jaar op orde.

Wat gaat er gebeuren?

De dijk tussen Oudorp en Driehuizen is afgekeurd en gaan we de komende jaren versterken. Dit doen we door aan de binnenzijde van de dijk een pakket grond aan te brengen. Vanwege de bijzondere waarden van de historische schermerdijk, werken we met extra zorg voor landschap, cultuurhistorie en archeologie. In 2018 zijn de eerste delen versterkt, tussen 2019 en 2021 volgen de andere secties. Intussen worden kabels en leidingen, die te diep onder de dijk komen te liggen verplaatst en worden sloten verlegd om ruimte te maken voor de bredere nieuwe dijk.

Werkzaamheden:

  • Plaatselijk de sloot landinwaarts verplaatsen
  • Kabels en leidingen op veel plaatsen verleggen
  • Toplaag van de binnendijk (teeltaarde) afgraven en ter zijde zetten;
  • Talud minder steil maken en/of binnenberm verhogen door aanvulling met klei;
  • Toplaag terugplaatsen en inzaaien met graszaad zodat de dijk weer groen wordt;

Voor de onderbermen gebruiken we gebiedseigen grond uit de gronddepots die al in de buurt van de Schermer liggen. Hiermee beperken we transportbewegingen. Voor de dijktaluds wordt klei van elders aangevoerd.

De dijk versterken we op een wijze die recht doet aan de bijzondere waarden van de Schermer op het gebied van onder andere natuur, bereikbaarheid en cultuurhistorie. Inmiddels heeft het bevoegd gezag cultuurhistorie, de gemeente Alkmaar, de omgevingsvergunning afgegeven. Uit een onafhankelijk onderzoek naar landschap en cultuurhistorie rond het project is gebleken dat de dijk niet wezenlijk aangetast wordt. Aanbevelingen uit dit onderzoek om de beleving en landschap beter tot hun recht te laten komen zijn opgevolgd.

Hoe gaat het werk verder?

Aannemer Haarsma uit Tjerkwerd heeft na de eerste fase, ook opdracht gekregen voor de tweede fase van het werk. Dit werk is halverwege 2019 gestart. 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de heer K. Woestenburg, via het contactformulier of telefonisch via 072 - 582 8282

Heeft deze informatie u geholpen?