Veel gronden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn in gebruik door anderen zonder dat daarover afspraken zijn gemaakt. Het algemeen bestuur besloot in februari 2022 om vanaf 2023 deze grond waar mogelijk te koop of te huur aan te bieden aan de huidige gebruikers. Het projectteam Grondgebruik benadert de komende vier jaar de gebruikers actief om samen goede afspraken te maken.

Het hoogheemraadschap heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor eigendommen volgens het geldende Grondbeleid. Veel grondgebruik door derden is al geregeld. Soms wordt grond gebruikt zonder dat hierover afspraken zijn gemaakt. Een situatie die wij graag willen veranderen. Als de grond niet nodig is voor de zorg voor dijken, voldoende water of de waterkwaliteit, dan kunnen gebruikers de grond kopen of huren tegen een marktconforme prijs. Wil of kan een gebruiker de grond niet kopen dan wel huren? Dan worden er afspraken gemaakt over het teruggeven van de grond aan HHNK.

Omdat het om veel dossiers gaat, worden niet alle gebruikers op hetzelfde moment aangeschreven. We regelen bijvoorbeeld eerst het grondgebruik op locaties waar we aan het werk zijn, zoals kadeverbeteringen, en waar we een vergunningaanvraag voor ontvangen. Heeft u vragen over een stuk grond dat u gebruikt? Kijk voor meer informatie op www.hhnk.nl/grondgebruik of neem telefonisch contact op met Team Grondgebruik via het algemene telefoonnummer: 072 – 582 8282.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bezit voor de uitoefening van zijn werk van oudsher veel grond in Noord-Holland. In de loop der jaren zijn percelen in gebruik genomen door derden zonder dat daarover iets is afgesproken. In 2018 hebben we een pilot gedaan en van circa honderd dossiers is toen het eigendom overgedragen. In de meeste gevallen is de grond verkocht aan de grondgebruikers. Het gaat om grond die het hoogheemraadschap niet nodig heeft voor de zorg voor de waterkeringen, de waterkwantiteit of de waterkwaliteit.