Op 10 oktober stelt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier open. Gemeenten kunnen voor projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken, tot 30% subsidie van de projectkosten krijgen. De regeling is bedoeld om deze projecten versneld uit te kunnen voeren. HHNK reserveert hiervoor een totaalbedrag van € 2 miljoen.

Maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie betreffen het vasthouden, infiltreren en bergen van water, het verbeteren van de waterafvoer en -aanvoer, het ontlasten van het rioolstelsel en ruimtelijke aanpassingen die de gevolgen van overstromingen  beperken.

Maatregelen

De gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast, hittestress en watertekort zijn in onze leefomgeving steeds vaker merkbaar. Om deze effecten te temperen hebben gemeenten, in zogenaamde Uitvoeringsagenda’s, maatregelen benoemd die zij de komende jaren willen treffen.

Gemeenten willen wadi’s en waterbergende wegen realiseren om wijken meer klimaatbestendig te maken. Ook wordt de aan- en afvoer van water verbeterd via aanpassingen aan watergangen, duikers en stuwen. Door stenen te vervangen door groen wordt water beter opgenomen in de bodem en tegelijk zorgt meer groen voor verkoeling. Omdat deze projecten ook voor het hoogheemraadschap van groot belang zijn, ondersteunt HHNK deze gemeentelijke plannen met subsidie.

Klimaatbestendig

De afgelopen jaren heeft HHNK de capaciteit van het watersysteem fors uitgebreid. Om voldoende water te kunnen opslaan en afvoeren hebben we waterbergingen aangelegd, stuwen verbeterd, watergangen verbreed en de capaciteit van gemalen vergroot. Het klimaatbestendig maken van de leefomgeving is ook een gezamenlijk opgave. Daarom werkt HHNK nauw samen met gemeenten en provincie om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen klimaatbestendig in te richten. Naast deze inspanningen wil HHNK ook graag de projecten uit de gemeentelijke uitvoeringsagenda's stimuleren om het bestaand gebied klimaatbestendiger te maken. Gemeenten kunnen tot maximaal 30% van de projectkosten gesubsidieerd krijgen met een maximum van € 100.000. Met deze verordening hoopt HHNK de uitvoering van maatregelen die benodigd zijn voor de aanpassing op de klimaatverandering te versnellen.

Subsidie

De looptijd van de regeling is van 10 oktober 2022 tot eind 2026 met een aantal openstellingen. De eerste openstelling is van 10 oktober tot en met 30 december 2022. Voor deze periode is een bedrag van € 500.000 beschikbaar.

Voorbeeld van een ruimtelijke maatregel die bijdraagt aan het vasthouden, infiltreren en bergen van water
Voorbeeld van een ruimtelijke maatregel die bijdraagt aan het vasthouden, infiltreren en bergen van water