We zijn partner geworden van het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel. We werken nu samen met een grote en diverse groep van ruim tachtig organisaties, waaronder veel waterschappen, provincies, natuur- en landbouworganisaties, kennisinstituten en adviesbureaus.

We delen kennis, wisselen ervaringen uit en werken samen in werkgroepen aan de ontwikkeling van nieuwe kennis voor zes thema's ofwel succesfactoren. Bij die thema's moet je denken aan gebiedsgerichte samenwerking, innovatie, monitoring, verdienmodellen en coherente wet- en regelgeving.

Kennisontwikkeling

Deze samenwerking is erg belangrijk, omdat biodiversiteitsherstel een complexe opgave is en er nog veel kennis ontbreekt. Bijvoorbeeld over hoe je biodiversiteit meet en beoordeelt. Er zijn nog geen praktische maatlatten waarmee je de effectiviteit van je maatregelen kunt inschatten. En hoe kun je verdienmodellen ontwikkelen waarmee biodivers gedrag van bijvoorbeeld landbouwers ook wordt beloond? Verder ontwikkelen we verschillende vormen van gebiedssamenwerking en worden er praktische leidraden hiervoor opgesteld.

Brevet van vermogen

Je kunt niet zomaar partner worden. Een organisatie moet aantonen dat ze de nodige ambitie heeft en ook daadwerkelijk actie onderneemt voor biodiversiteit. We hebben dit aangetoond met onze bestuurlijk vastgestelde Visie op Biodiversiteit en het programma dat is uitgewerkt in de bijbehorende jaaragenda. We gaan nu deelnemen aan kennisontwikkeling met een grote en diverse groep organisaties. Dit komt ten goede aan de activiteiten die wij gaan verrichten voor biodiversiteit.

Zie voor meer informatie over het deltaplan: samenvoorbiodiversiteit.nl.