Op woensdag 23 september is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend voor de Visstandbeheercommissie Hollands Noorderkwartier, kortweg VBC-HNK. De ondertekening is een startpunt voor een hernieuwde samenwerking tussen het hoogheemraadschap, de beroepsvisserij en de sportvisserij.

De VBC-HNK bestaat al sinds 2007. De samenwerking is gericht op een duurzaam visstand- en visserijbeheer met oog voor de belangen van de beroeps- en sportvisserij. Vertrekpunt daarbij zijn de waterkwaliteitsdoelen van de waterbeheerder. Aanvankelijk is voortvarend en met enthousiasme vanuit de VBC-HNK gewerkt aan de totstandkoming van visplannen. Na verloop van tijd is de commissie echter minder goed gaan functioneren en uiteindelijk is de samenwerking verwaterd.

Pitstop

Frits Jager, voorzitter van Sportvisserij MidWest Nederland verwoordde het treffend: "De VBC-HNK heeft een pitstop gemaakt, al duurde de stop 'wat' langer dan vijf seconden. Veel onderdelen zijn vervangen, maar de essentie is intact gebleven."

De belangrijkste wijziging is dat samenwerking niet langer verplicht wordt gesteld in visrechtovereenkomsten. De deelname gebeurt nu vanuit meerwaarde, want niet de aanwezigheid, maar het resultaat is belangrijk.

Johan Duinkerken, voorzitter van de Noord-Hollandse Bond van Beroepsbinnenvissers, benadrukte het respect voor elkaars belangen en de meerwaarde om de belangen samen op te laten gaan.

Helaas was onze portefeuillehouder Klazien Hartog op het laatste moment verhinderd. Rob Veenman, geen onbekende voor de vissers, heeft haar met verve vervangen. Veenman sprak over de dubbele pet van het hoogheemraadschap, waarbij wij enerzijds als gezaghebber en overheid aan tafel zitten en anderzijds als privaat grondeigenaar en verhuurder van visrechten. Dat brengt ons soms in een moeilijke situatie, maar de VBC-HNK geeft de mogelijkheid om in overleg oplossingen te vinden.

Ogen en oren in het water

Vissers zijn een belangrijke maatschappelijke partner voor het hoogheemraadschap. In ons waterrijke gebied zijn maar liefst zo'n 50.000 sportvissers en ruim 20 beroepsvissers actief. Vissers zijn onze oren en ogen onder water en hebben een signaleringsrol voor de onderwaterwereld en waterkwaliteit. Bovendien kan de visserij een belangrijke samenwerkingspartner zijn bij bijvoorbeeld calamiteiten (vis in nood/dode vis) en monitoring.

Tegelijkertijd komen de belangen van vissers en het hoogheemraadschap niet altijd overeen. Ook tussen sport- en beroepsvissers onderling verschillen de belangen soms.  

Het is zowel vanwege de samenwerkingsmogelijkheden als de belangentegenstelling, zinvol om goed in contact te staan met de visserijsector en ook het onderlinge contact tussen sport- en beroepsvisserij te bevorderen. Eén ding hebben de partijen namelijk gemeen: de zorg voor een goede visstand en het vermogen om hieraan te werken!  Vanaf nu kan dat weer op een gestructureerde manier!

De nieuwe Visstandbeheercommissie: v.l.n.r. Jeroen Los (vertegenwoordiger beroepsvisserij), Edith Velema (secretaris VBC-HNK vanuit HHNK), Gerard Roosloot (vertegenwoordiger sportvisserij), Rik Beentjes (adviseur vanuit HHNK), Pieter Bos (onafhankelijk voorzitter VBC-HNK), Piet Rol (vertegenwoordiger sportvisserij), Dirk Langenberg (vertegenwoordiger beroepsvisserij), Jorke Wessels (adviseur vanuit Sportvisserij MidWest Nederland), Peter van der Heijdt (vertegenwoordiger sportvisserij). 

Niet op de foto: Hans Raap, Niels de Haan, Carcia Voorhamm, Sander de Graaf