We hebben de controles van de teeltvrije zones afgerond en zijn tevreden met het naleefgedrag van de agrariërs. Er zijn enkele overtredingen geconstateerd waarbij er is gewaarschuwd en opgetreden. Vanaf oktober starten we met het toezicht bij bloembollenbedrijven. Dan wordt er gelet op emissies van gewasbeschermingsmiddelen op het oppervlaktewater en bespuitingen van percelen.

Bevindingen controle teeltvrije zones

In heel Hollands Noorderkwartier zijn in de afgelopen maanden controles uitgevoerd op percelen, waarbij er door agrariërs zichtbaar bewust wordt omgegaan met de teeltvrije zone en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nabij het oppervlaktewater. Toch zijn er enkele overtredingen geconstateerd waarbij er gewassen werden geteeld in de teeltvrije zone. Deze overtredingen zijn ongedaan gemaakt door het gewas uit de teeltvrije zone te verwijderen. Ook is er gewaarschuwd voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de teeltvrije zone.

Toezicht gewasbeschermingsmiddelen bloembollen

Vanaf oktober 2021 starten we met het bloembollenproject, met als doel gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terug te dringen en zo de waterkwaliteit te verbeteren. Bij onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tijdens het behandelen van bloembollen op het land of erf kunnen de middelen in het oppervlaktewater terecht komen. Voor de behandeling van bloembollen zijn in het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm) van het Rijk voorwaarden opgenomen om het oppervlaktewater tegen gewasbeschermingsmiddelen te beschermen. Onze toezichthouders bezoeken de bedrijven en percelen om te zien of zij zich aan die voorwaarden houden. Voor het toezicht op diverse agrarische activiteiten voeren we ook periodiek luchtsurveillances uit.