Bij bodemenergie onderscheiden we:

 • systemen die aardwarmte in de diepe ondergrond gebruiken. De winning op diepten onder 500 meter valt onder de Mijnbouwwetgeving. Het bevoegde gezag is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat(externe link).
 • systemen die warmte en/of koude in de ondiepe ondergrond gebruiken. De energie wordt gehaald uit het grondwater.

Binnen deze categorie onderscheiden we:

Wilt u weten of een bodemenergiesysteem bij u mogelijk is? Gebruik dan de WKO-tool(externe link).

Voorwaarden melding

Kunt u voldoen aan onderstaande regels? Dan is een melding voldoende.

 • Het gesloten bodemenergiesysteem bevindt zich niet binnen de kernzone of beschermingszone A van een dijk. Zie de legger waterkeringen.
 • Loost u spoelwater tijdens de aanleg van het gesloten bodemenergiesysteem? Dan moet u in de melding aangeven hoe u daarmee omgaat.
 • Bij het afsluiten van boorgaten geldt de zorgplicht. Zie artikel 3.8 van de Keur (zie de pagina Downloads en links. Dit houdt in dat u er alles aan moet doen om verontreiniging tegen te gaan.

DigiD linkActiviteit melden 

Voorwaarden vergunning

Wilt u het gesloten bodemenergiesysteem plaatsen binnen beschermingszone A van een dijk (zie de legger waterkeringen)? Dan heeft u een vergunning nodig.

 • U plaatst het systeem aan dezelfde kant van de dijk als het gebouw waarvoor het bedoeld is.
 • U plaatst de bronnen zo ver mogelijk van de dijk af. In ieder geval buiten de kernzone van de dijk.
 • De bronnenlijn moet loodrecht op de dijk staan.
 • De leidingen voldoen aan NEN 3650/3651 en bestaan minimaal uit HDPE, SDR 11.
 • U boort zo min mogelijk grond op.
 • U gebruikt een boorspoeling, bijvoorbeeld bentoniet, waarmee u ook in onsamenhangende grond (zand- en grindlagen) het boorgat in stand kunt houden.
 • U vult de ruimte tussen de boorgatwand en de leiding op met een uithardende boorvloeistof, zoals bentonietcement.
 • U gebruikt bij voorkeur geen filtergrind. Het gebruik ervan is toegestaan tot maximaal 15 meter boven het geluste deel van de leiding. Daarboven moet het boorgat verder worden opgevuld met uithardende boorvloeistof.

Indieningsvereisten

Voeg bij uw vergunningsaanvraag:

 • een werktekening met de diepte en locatie van de bron(nen) in x- en y coördinaten, de ligging van nieuwe leidingen en eventuele bovengrondse systemen;
 • een werkplan met een omschrijving van de boormethode en de werkwijze bij het afdichten van de boorgaten.

DigiD linkVergunning aanvragen
 

Leges

Wij brengen leges (kosten) in rekening voor het behandelen van de vergunningsaanvraag. Daarvoor geldt een vast tarief. Zie de pagina Leges.

Voor een melding brengen wij geen kosten in rekening.

Hoe lang duurt de afhandeling?

Meldingen handelen we binnen vier weken af.

Vergunningsaanvragen handelen we binnen acht weken af. Is er aanvullende informatie nodig? Dan kunnen wij deze termijn verlengen. In dat geval nemen wij contact met u op.

Regelgeving

De Keur, de Algemene regels bij de Keur en de Beleidsregels watervergunningen zijn van toepassing. Zie de pagina Downloads en links.

Heeft deze informatie u geholpen?