Bij bodemenergie onderscheiden we:

 • systemen die aardwarmte in de diepe ondergrond gebruiken. De winning op diepten onder 500 meter valt onder de Mijnbouwwetgeving. Het bevoegde gezag is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 • systemen die warmte en/of koude in de ondiepe ondergrond gebruiken. De energie wordt gehaald uit het grondwater.

Binnen deze categorie onderscheiden we:

 • open bodemenergiesystemen, die grondwater onttrekken en infiltreren in de ondergrond. Het bevoegde gezag is de Provincie Noord-Holland. Een lozing op het oppervlaktewater (bijvoorbeeld bij aanleg of periodiek onderhoud van het systeem) moet wel bij ons worden gemeld. Zie de pagina Lozen onttrokken grondwater.
 • gesloten bodemenergiesystemen, die geen grondwater onttrekken. De warmte- en koude-uitwisseling met het grondwater vindt plaats via de wand van een gesloten buizenstelsel in de ondergrond. Hiervoor zijn wij het bevoegde gezag.

Wilt u weten of een bodemenergiesysteem bij u mogelijk is? Gebruik dan de WKO-tool.

Voorwaarden melding

Kunt u voldoen aan onderstaande regels? Dan is een melding voldoende.

 • Het gesloten bodemenergiesysteem bevindt zich niet binnen de kernzone of beschermingszone A van een dijk. Zie de leggers voor de waterkeringen.
 • Loost u spoelwater tijdens de aanleg van het gesloten bodemenergiesysteem? Dan moet u in de melding aangeven hoe u daarmee omgaat.
 • Bij het afsluiten van boorgaten geldt de zorgplicht. Zie artikel 3.8 van de Keur (zie de pagina Downloads en links. Dit houdt in dat u er alles aan moet doen om verontreiniging tegen te gaan.

Activiteit melden 

Voorwaarden vergunning

Wilt u het gesloten bodemenergiesysteem plaatsen binnen beschermingszone A van een dijk (zie de leggers voor de waterkeringen? Dan heeft u een vergunning nodig.

 • U plaatst het systeem aan dezelfde kant van de dijk als het gebouw waarvoor het bedoeld is.
 • U plaatst de bronnen zo ver mogelijk van de dijk af. In ieder geval buiten de kernzone van de dijk.
 • De bronnenlijn moet loodrecht op de dijk staan.
 • De leidingen voldoen aan NEN 3650/3651 en bestaan minimaal uit HDPE, SDR 11.
 • U boort zo min mogelijk grond op.
 • U gebruikt een boorspoeling, bijvoorbeeld bentoniet, waarmee u ook in onsamenhangende grond (zand- en grindlagen) het boorgat in stand kunt houden.
 • U vult de ruimte tussen de boorgatwand en de leiding op met een uithardende boorvloeistof, zoals bentonietcement.
 • U gebruikt bij voorkeur geen filtergrind. Het gebruik ervan is toegestaan tot maximaal 15 meter boven het geluste deel van de leiding. Daarboven moet het boorgat verder worden opgevuld met uithardende boorvloeistof.

Indieningsvereisten

Voeg bij uw vergunningsaanvraag:

 • een werktekening met de diepte en locatie van de bron(nen) in x- en y coördinaten, de ligging van nieuwe leidingen en eventuele bovengrondse systemen;
 • een werkplan met een omschrijving van de boormethode en de werkwijze bij het afdichten van de boorgaten.

Vergunning aanvragen
 

Leges

Wij brengen leges (kosten) in rekening voor het behandelen van de vergunningsaanvraag. Daarvoor geldt een vast tarief van € 90.

Voor een melding brengen wij geen kosten in rekening.

Hoe lang duurt de afhandeling?

Meldingen handelen we binnen vier weken af.

Vergunningsaanvragen handelen we binnen acht weken af. Is er aanvullende informatie nodig? Dan kunnen wij deze termijn verlengen. In dat geval nemen wij contact met u op.

Regelgeving

De Keur, de Algemene regels bij de Keur en de Beleidsregels watervergunningen zijn van toepassing. Zie de pagina Downloads en links.

Heeft deze informatie u geholpen?