Op 6 april 2021 heeft ons dagelijks bestuur de best passende versterkingsoplossingen, de zogenaamde voorkeursalternatieven, voor de dijk langs de polder Katwoude vastgesteld. Deze stukken dijk voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen en moeten versterkt worden. We kunnen de versterkingsoplossingen nu verder uitwerken. Zo kunnen de inwoners van Katwoude en de bewoners in het achterland in de toekomst veilig blijven wonen, werken en recreëren. We werken samen met de omgeving en de Alliantie Markermeerdijken.

"Het is onze wens om de dijkversterking van polder Katwoude samen met de Alliantie Markermeerdijken uit te voeren. Met deze stap is deze ambitie weer dichterbij gekomen. Nu de voorkeursalternatieven er liggen kunnen we samen met het projectteam verder aan de slag om de oplossingen uit te werken. Dit doen we net als in het voortraject, in nauwe samenwerking met de omgeving", aldus omgevingsmanager Wineke Straatsma.

De best passende oplossingen

De dijk bij Katwoude is onderdeel van de Markermeerdijken. De reden dat deze dijkvakken niet onder het project van de Alliantie Markermeerdijken vallen, is omdat ze later getoetst en afgekeurd zijn. De voorkeursalternatieven bestaan uit diverse maatregelen om de dijk weer te laten voldoen aan de veiligheidseisen. De versterking is deels een buitenwaartse asverschuiving, de dijk verschuift richting het water. Deze oplossing heeft de minst nadelige effecten op de natuur en de werk- en leefomgeving. Vanwege de buitendijkse bebouwing bij Huis aan het Water en de Zeilhoek, kan de dijk hier niet verder opschuiven richting het water. Om de dijk ook hier veilig te maken, gaan we maatwerk toepassen. In de omgeving van het in aanbouw zijnde gemaal Monnickendam moet de steenbekleding van de dijk vervangen worden. In overleg met provincie Noord-Holland wordt gekeken of het vervangen van de steenbekleding kan worden meegenomen in de werkzaamheden aan de provinciale weg N247.

Verkeersveiligheid Hoogedijk

De dijkversterking biedt de mogelijkheid om de verkeersveiligheid in de polder Katwoude te verbeteren. Samen met de gemeente Waterland en de Alliantie Markermeerdijken bekijken we de wens van de Polderraad Katwoude om de Hoogedijk veiliger in te richten. De ambitie is om dit te combineren met de dijkversterkingswerkzaamheden.

Samenwerking staat voorop

De voorkeursalternatieven zijn vastgesteld door het bestuur van het hoogheemraadschap. Om te komen tot deze vaststelling is de omgeving actief betrokken. In de volgende fase van het project worden de voorkeursalternatieven in detail uitgewerkt tot een ontwerp. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Daarnaast werken we samen met gemeente Waterland en de provincie Noord-Holland.