Delen van de Landsmeerderdijk/Oostzanerdijk voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk is afgekeurd op stabiliteit. Om extra vervorming tegen te gaan en te zorgen dat iedereen ook in de toekomst veilig kan wonen, werken en recreëren gaan we de dijk versterken. Ons dagelijks bestuur heeft op 17 september 2019 het voorkeursalternatief voor de versterking van dit dijktraject vastgesteld. De best passende oplossing per dijk is hiermee bekend en deze kunnen we nu verder in detail uitwerken.

Wat is er voorafgegaan?

In de periode 2017-2019 hebben we meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor belanghebbenden, omwonenden en andere geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomsten hebben wij onder andere mogelijke oplossingen voor de dijkversterking laten zien. Daarnaast hebben we een terugkoppeling gegeven van zaken die wij uit de omgeving hebben opgehaald. In april 2019 hebben wij de voorlopige keuze voor het voorkeursalternatief gepresenteerd. De posters die tijdens deze avonden gepresenteerd zijn, zijn onderaan dit bericht te downloaden. Ons dagelijks bestuur heeft het voorkeursalternatief op 17 september 2019 vastgesteld.

Waar vindt het project plaats?

De versterking gaat plaatsvinden aan het dijktraject tussen het Concertgemaal en de inlaatduiker Oostzanerdijk in de gemeente Amsterdam. Naast de dijkversterking wordt ook de inlaatduiker Oostzanerdijk verbeterd.

Kaart dijkversterking Landsmeerdijk

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Het voorkeursalternatief is ontworpen in samenspraak met de omgeving en vastgesteld door ons bestuur. Nu kunnen we starten met de technische uitwerking en vormgeving van de versterkingsoplossingen in de planuitwerkingsfase.  

De daadwerkelijke uitvoering start naar verwachting in 2022. De omgeving wordt over de exacte startdatum nader geïnformeerd.

Met wie werken we samen?

We werken in dit project samen met het Rijk, de Provincie Noord-Holland, de Gemeente Amsterdam en de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Thomas Rus via het contactformulier of het algemene nummer 072 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Het HWBP-project Noordzeekanaal

Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. De Landsmeerderdijk is een onderdeel van het HWBP-project Noordzeekanaal. Langs het Noordzeekanaal verbeteren we de komende jaren twee dijktrajecten (de Landsmeerderdijk en de Overtoom in Westzaan) en twee kunstwerken (de Uitwateringssluis Nauerna en de inlaatduiker Oostzanerdijk).

Heeft deze informatie u geholpen?