Bij bronbemaling en sleufbemaling wordt grondwater opgepompt. Zo kan men in een droge omgeving werken. Meestal gaat dit om het drooghouden van de bouwkuip bij de aanleg van een kelder of het bouwen van een huis. Of om het drooghouden van de sleuf (geul) bij het aanleggen van kabels en leidingen.

Het onttrokken grondwater moet ook weer geloosd worden. Zie hiervoor de pagina Lozen onttrokken grondwater.

Voorwaarden

Voorwaarden meldingsplicht

Kunt u voldoen aan onderstaande voorwaarden en aan de Algemene regels bij de Keur (zie de pagina Downloads en links)? Dan is een melding voldoende.

  • U onttrekt niet langer dan zes maanden per jaar grondwater.
  • U onttrekt maximaal 15.000 m³ grondwater per maand (20 m³ per uur).
  • U registreert de hoeveelheid onttrokken grondwater (m³) en geeft dit jaarlijks aan ons door. Zie de pagina Jaaropgave grondwateronttrekking.
  • De onttrekking vindt niet plaats in beschermingszone A van een dijk of in een waterstaatswerk. Zie hiervoor de legger waterkeringen.

Sommige sleufbemalingen duren langer dan zes maanden, maar worden toch als melding behandeld. Denk aan het leggen van kabels en leidingen in een woonwijk. Omdat de bemaling steeds opschuift met het werk, is de lokale duur van de onttrekking weer kort.

In kwetsbare gebieden, zoals natuurgebieden, mag maximaal 10.000 m³ grondwater per maand worden onttrokken. Dit grondwater moet in deze gevallen ook binnen een afstand van 500 meter weer worden teruggebracht in de bodem. U vindt de kaart met kwetsbare grondwatergebieden in de Algemene Regels bij de Keur, bijlage 1. Zie de pagina Downloads en links.

DigiD linkActiviteit melden

Wanneer heeft u een vergunning nodig?

Kunt u niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden? Dan heeft u een vergunning nodig.

Legt u een kabel of leiding aan in een dijk en onttrekt u hiervoor grondwater? Dan heeft u geen aparte vergunning nodig voor de grondwateronttrekking. Als u een vergunning aanvraagt voor de kabel moet u tegelijkertijd een melding doen voor de onttrekking. Zie de pagina Kabels en leidingen aanleggen.

DigiD linkVergunning aanvragen

Leges

Wij brengen leges (kosten) in rekening voor het behandelen van de vergunningsaanvraag. Daarvoor gelden vaste tarieven. Zie de pagina Leges.

Bij onttrekkingen vanaf 150.001 m³ per jaar is ook een vergunning nodig van Gedeputeerde Staten (Provincie Noord-Holland).

Is grondwateronttrekking nodig voor het leggen van kabels of leidingen in de dijk? Dan brengen wij geen kosten in rekening voor de onttrekking.

Voor een melding brengen wij geen kosten in rekening.

Hoe lang duurt de afhandeling?

Vergunningsaanvragen handelen we binnen acht weken af. Wij mogen deze termijn één keer met maximaal zes weken verlengen.

Voor meldingen geldt een termijn van maximaal vier weken.

Regelgeving

De Keur, de Algemene regels bij de keur en de Beleidsregels watervergunningen zijn van toepassing. Zie de pagina Downloads en links.

Veelgestelde vraag

Ik wil grondwater onttrekken en dit water weer lozen. In het Omgevingsloket staat zowel een formulier voor het onttrekken van water als een formulier voor het lozen van water. Welke moet ik gebruiken?

Bij een grondwateronttrekking en -lozing is de onttrekking het belangrijkste onderdeel. Dit formulier kunt u het beste gebruiken. In dit formulier worden ook vragen gesteld over de lozing.

Heeft deze informatie u geholpen?