Effect: Waterveiligheid
Prioriteit: middelgroot
Status: loopt

De provincie Noord-Holland, natuurorganisaties en HHNK (de stakeholders) hebben een intentieovereenkomst afgesloten over potentiele meekoppelkansen op het gebied van de KRW, regionale keringen en dynamisch duinbeheer.

Bij de inventarisatie binnen HHNK is gebleken dat er niet één expliciete eigenaar is van de bouwsteen, waardoor het niet mogelijk is een adequate stand van zaken te geven. Wel kan worden vermeld dat er in veel projecten gewerkt is in de geest van deze bouwsteen, denk aan de versterking van de Prins Hendrikzanddijk, de Markermeerdijken en het inzaaien van bloemrijke dijken binnen VBK-projecten.

Daarnaast blijven het netwerk en de samenwerking opgebouwd rond de Green Deal Infranatuur bestaan, door ons als Living Lab te organiseren en aan te haken bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel (onderdeel openbare ruimte). Focus ligt op kennisuitwisseling en monitoring van maatregelen.

Volgende: Bouwsteen G - Slim gebruik neerslagoverschot >

< Vorige: Bouwsteen E - Waterbewustzijn

< Vorige: Bouwstenen