Effect: Waterveiligheid
Prioriteit: groot
Status: loopt

HHNK en de provincie (stakeholders) hebben in 2016 een intentieovereenkomst ondertekenend, waarin zij op hoofdlijnen afspraken dat zij in 2016 zouden weten welke bijdrage de verschillende lijnelementen leveren aan de waterrobuustheid. In eenheden van euro's, aantallen slachtoffers en evacuatiefracties is de gevolgenbeperking gekwantificeerd. In 2016 zou tevens in het noorden van het beheersgebied een pilot worden gestart en geëvalueerd.

De focus van de provincie lag lange tijd op historische dijken. HHNK heeft in 2016 de 'overige keringen' in beeld gebracht. Lijnen op een kaart inclusief categorisering naar belangrijkheid. Daarna is dit blijven liggen. Eind 2019 is dit weer opgepakt. Doel is besluitvorming over norm en beheer- en onderhoudsstatus van de verschillende categorieën (inclusief juridisch kader).

In 2019 is de opdracht Gebiedscompartimenteringsstudie uitgezet. De studie is eind januari gestart onder de titel 'Analyse Verhoogde Lijnelementen HHNK Vasteland'. In 2017 is een dergelijke studie reeds voor Texel uitgevoerd. We onderzoeken welke keringen en andere lijnelementen, bijvoorbeeld wegen en spoorwegen, in ons beheergebied een overstroming door buitenwater kunnen tegenhouden of vertragen. Dit biedt ons handelingsperspectief over de lijnelementen die werkelijk het verschil maken. Doel is bestuurlijke besluitvorming over status en beheer.

Volgende: Bouwsteen B - De multifunctionele dijk >

< Vorige: Bouwstenen