Beregenen en bevloeien zijn bijna hetzelfde. In beide gevallen wordt grondwater gebruikt om het perceel en de planten water te geven.

Veedrenking is het gebruik van grondwater als drinkwater voor vee.

Zo werkt het

Kunt u voldoen aan onderstaande voorwaarden en aan de Algemene regels bij de Keur (zie de pagina Downloads en links)? Dan is een melding voldoende.

Voorwaarden meldingsplicht

  • U onttrekt niet langer dan zes maanden per jaar grondwater.
  • U onttrekt per maand maximaal 8.000 m³ grondwater.
  • U moet de hoeveelheid onttrokken grondwater (m³) registreren en jaarlijks aan ons doorgeven.
  • De onttrekking vindt niet plaats bij een dijk.

DigiD linkActiviteit melden

Goed om te weten

In kwetsbare en beschermde gebieden (Natura 2000, Texel, Bergen) is het verboden om grondwater te onttrekken. Deze gebieden vindt u in bijlage 1 van de Algemene regels bij de Keur (zie de pagina Downloads en links). In andere gebieden is het grondwater mogelijk te zout voor beregening of veedrenking. U kunt dit navragen bij het cluster Vergunningen. Dat kan via het contactformulier of telefonisch: 072 582 8282.

Wanneer heeft u een vergunning nodig?

Kunt u niet voldoen aan de voorwaarden voor de meldingsplicht? Dan heeft u een vergunning nodig.

DigiD linkVergunning aanvragen

Leges

Wij brengen leges (kosten) in rekening voor het behandelen van de vergunningsaanvraag. Daarvoor geldt een vast tarief. Zie de pagina Leges.

Voor een melding brengen wij geen kosten in rekening.

Hoe lang duurt de afhandeling?

Voor vergunningsaanvragen geldt een afhandelingstermijn van maximaal acht weken. Wij mogen deze termijn één keer met maximaal zes weken verlengen.

Voor meldingen geldt een afhandelingstermijn van maximaal vier weken.

Regelgeving

De Keur, de Algemene regels bij de Keur en de Beleidsregels watervergunningen zijn van toepassing. Zie de pagina Downloads en links.

Veelgestelde vragen

Waarom mag ik in beperkte mate grondwater onttrekken?

Bij grote grondwateronttrekkingen kan het grondwater zakken. Dit kan ervoor zorgen dat de planten niet meer bij het water kunnen met hun wortels, funderingen droog komen te staan en kunnen gaan rotten of dat de grond inklinkt en het maaiveld zakt.

Waarom mag ik niet langer dan zes maanden grondwater onttrekken?

Bij langere grondwateronttrekkingen kan het grondwater zakken. Dit kan ervoor zorgen dat de planten niet meer bij het water kunnen met hun wortels, funderingen droog komen te staan en kunnen gaan rotten of dat de grond inklinkt en het maaiveld zakt.

Hoe weet ik hoeveel grondwater ik heb onttrokken?

Het is verplicht om de hoeveelheid onttrokken  grondwater te meten. Let daarom bij het aanschaffen van een grondwaterbron op dat er een meetvoorziening aanwezig is. Vraag uw leverancier om informatie.

Woon ik in een beschermd grondwatergebied?

Het onttrekken van grondwater is verboden op Texel en in de waterwingebieden van het PWN. Deze gebieden vindt u in bijlage 1 van de Algemene regels bij de Keur (zie de pagina Downloads en links).

Mag ik in een Natura 2000-gebied grondwater onttrekken voor beregening, bevloeiing of veedrenking?

Dit is afhankelijk van de locatie. In de duinen is onttrekking verboden. In andere gebieden wordt onttrekking soms wel toegestaan, maar soms met een lager debiet. De Provincie is het bevoegd gezag voor de Natura 2000-gebieden. Soms is de toetsing uitbesteed aan de omgevingsdiensten. De Provincie of omgevingsdienst kunnen mogelijk extra eisen stellen, zoals het op laten stellen van een ecologische effectrapportage.

Heeft deze informatie u geholpen?