In 2022 stelt ons bestuur een aantal peilen op Texel opnieuw vast. Het betreft de peilen van het water in de sloten en vaarten van de Prins Hendrikpolder, de Gemeenschappelijke polders, de polder Waal en Burg en Het Noorden en de polder Eijerland. En… u kunt hierover meepraten.

Op dit moment kijken we of de huidige waterpeilen in de verschillende peilgebieden van Texel nog voldoen aan de wensen van diverse gebruikers zoals landbouw, industrie, recreatie en bewoners. De aanleiding hiervoor is dat sommige peilen, vastgesteld in 2009, zijn verouderd door gewijzigde behoeften van gebruikers. U kunt tot 31 mei wensen en knelpunten ten aanzien van de slootpeilen van uw perceel kenbaar maken. Dat kan via post@hhnk.nl onder vermelding van 'T.a.v. K.S. de Boer: Peilbesluit Texel'.

Het ontwerpbesluit wordt vervolgens in de loop van 2022 via www.overheid.nl digitaal ter inzage gelegd. U kunt zich op deze website aanmelden voor de automatische ‘berichtendienst bekendmakingen'.

Het peilbesluit is een complex samenspel van belangen

Waterbeheer is een complex samenspel van belangen. Binnen één gebied zoals een polder zijn er meerdere gebruikers met allen hun eigen specifieke en soms tegengestelde belangen. Zo willen bewoners een droge kruipruimte onder hun huis, agrariërs een ideale (grond) waterstand voor hun gewassen en natuurbeheerders willen misschien de unieke plasdrasvegetatie in stand houden, waar juist relatief hoge waterstanden voor nodig zijn. Het hoogheemraadschap zal de komende jaren alle vastgestelde peilbesluiten actueel houden. Zo worden verouderde afspraken over de peilen herzien en zo nodig afgestemd op de verschillende belangen in het gebied. De waterpeilen worden vastgelegd in een peilbesluit en gemalen houden het waterpeil op de afgesproken hoogte. Daarbij wordt rekening gehouden met de unieke omstandigheden van ieder gebied.
 
Voor meer informatie over het peilbesluit kunt u contact opnemen met Klaas Sjouke de Boer via ons algemene nummer 072 582 8282.