Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Aan de ene kant hebben we te maken met periodes van (extreme) droogte en aan de andere kant regent het meer en harder in korte tijd. Om de kwetsbaarheid van het boezemsysteem, een hoofdwatersysteem van kanalen, ten westen van Alkmaar te verminderen, wordt waterberging Vliegveld Bergen ook geschikt gemaakt voor het tijdelijk opslaan van boezemwater.

Met boezemberging Vliegveld Bergen beschikt het hoogheemraadschap straks over een oplossing in geval van nood om bij maximale waterstanden op de Schermerboezem, het hoofdwatersysteem van kanalen, het water beter te kunnen sturen en beheren. Hiermee neemt bij wateroverlast de kwetsbaarheid van de poldergemalen af.

Achtergrond

De klimaatverandering laat zien dat extremere weersomstandigheden op ons af komen. Extreme regenval in een korte tijd belast het watersysteem extra. Het gebied ten westen van Alkmaar is voor de waterhuishouding afhankelijk van het functioneren van het watersysteem Schermerboezem. De waterlopen ten westen van Alkmaar zijn over het algemeen smal en liggen ingeklemd tussen bebouwing en wegen. Daarom is er bij het hoogheemraadschap al geruime tijd de wens om de kwetsbaarheid te verminderen bij peilstijgingen van het boezemsysteem.

De waterberging Vliegveld Bergen is in 2016 aangelegd als maatregel uit het programma Wateropgave. Het oorspronkelijke doel van de waterberging is het beperken van de kans op wateroverlast in de Bergermeer, Philisteinsepolder en Damlanderpolder. Met het aanpassen van het huidige bergingsgebied, wordt het ook geschikt gemaakt als boezemberging om de beheerbaarheid van het boezemsysteem te vergroten. De maatregel voegt flexibiliteit en extra handelingsperspectief aan het watersysteem toe bij extreme neerslag, zoals in het weekend van 18 - 20 juni 2021.

Wat gaan we doen?

Om de waterberging Vliegveld Bergen ook geschikt te maken als boezemberging, verhogen we de bestaande kades om de berging en maken we een inlaatduiker tussen het boezemwater en het bergingsgebied. Ook passen we de bestaande inlaat- en aflaatduikers aan tussen de polder en het bergingsgebied. Daarnaast automatiseren we de inlaatduiker, zodat deze op afstand bestuurbaar is.

Locatie en planning

De waterbergingslocatie ligt in de Bergermeer ten westen van de Kolonel Sneepweg in de gemeente Bergen. De werkzaamheden starten begin september 2022 en duren tot medio maart 2023.

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. voert de werkzaamheden in opdracht van het hoogheemraadschap uit.

Projectgebied boezemberging Vliegveld Bergen